Boek De Hol­land­se Smous­hond, her­zie­ne uit­ga­ve 2018

Het boek is te bestel­len door uw naam en adres­ge­ge­vens (bin­nen Neder­land) op te geven via smoushond@gmail.com en tege­lij­ker­tijd € 20.00 over te maken op reke­ning NL45 INGB 0004385065 t.n.v. Hol­land­se Smous­hon­den Club, onder ver­mel­ding van Boek Smous­hond 2018, waar­na het wordt toegestuurd.Het boek is ook ver­krijg­baar op gele­gen­he­den waar we met de stand aanwezig…