Corona­proof RITSdag

Hoe­ra! Wij zijn heel blij dat er na lan­ge tijd ein­de­lijk op 29 mei a.s. een RITS­dag geor­ga­ni­seerd mag wor­den, geheel corona­proof.  Men­sen die het betreft heb­ben al een uit­no­di­ging ont­van­gen. Het is jam­mer genoeg nog niet moge­lijk het hele nest tege­lijk uit te nodi­gen. Voor het Terug­fok­pro­gram­ma is het heel belang­rijk om de jon­ge honden…