RITS­dag 29 mei goed verlopen

De Rits­dag van 29 mei is bij­zon­der goed ver­lo­pen! Het weer werk­te geluk­kig goed mee, zodat we tus­sen de mid­dag bui­ten kon­den lun­chen. We heb­ben 30 Smous­jes kun­nen keu­ren. We hopen de ach­ter­stand, ver­oor­zaakt door alle coro­na-restric­ties nu snel in te kun­nen lopen! Op naar de twee­de RITS­dag op 17 juli. Wie weet met wat…

Nest­jes in Corona-tijd

Coro­na heeft veel men­sen geluk­kig er niet van weer­hou­den een nest­je te fok­ken. Ze zijn meer aan huis gebon­den en heb­ben meer gele­gen­heid een nest­je goed te bege­lei­den en groot te bren­gen. In 2020 zijn er 24 nest­jes gebo­ren! In 2021 staat de tel­ler nu, in mei, op 15 nest­jes. Het bleek dat fok­kers heel…

Nieu­we secre­ta­ris: Myri­am Deckers

Tij­dens de laat­ste Alge­me­ne Leden Ver­ga­de­ring is Myri­am Dec­kers geko­zen tot onze nieu­we secre­ta­ris. Myri­am heeft een eigen gedrags­prak­tijk voor hon­den in com­bi­na­tie met een hon­den­school en woont met haar part­ner, samen met twee New­found­lan­ders, een Lands­eer ECT én een Hol­land­se Smous­hond in Zuid-Lim­burg. Ze heeft rui­me erva­ring in bestuur­lij­ke func­ties, is vijf jaar secre­ta­ris geweest…