Club­match 2022 Hol­land­se Smous­hon­den Club

We zijn heel blij dat we 12 november weer een club­match mogen orga­ni­se­ren in het Dog­cen­ter te Zalt­bom­mel. U kunt zich hier­on­der inschrij­ven! Inschrijf­for­mu­lier Datum: Zater­dag 12 November 2022 Loca­tie: Dog­cen­ter Zalt­bom­mel Jan Stu­vers­dreef 4 5315 NZ Kerkwijk Aan­vang Club­match: 10.30 uur Zaal open 10.00 uur Keur­mees­ter: John Wau­ben Ring­mees­ter: Jac­que­li­ne Boer­stoel Dit zijn de…

Nieuw life­sty­le-event ‘About Cats & Dogs’

Eer­ste edi­tie voor huis­die­ren­lief­heb­bers dit jaar op 5 en 6 november. Nieuw life­sty­le-event About Cats & Dogs dit najaar in de Jaar­beurs Een pro­gram­ma met de bes­te trai­ners, trim­mers en fok­kers, shows voor modi­eu­ze hon­den, plas­tic­vrije speel­tjes, ‘free-from’ (spe­ci­a­le) die­ren­voe­ding, de laat­ste tips en inzich­ten rond­om die­ren­ge­drag. Zomaar een greep uit wat hon­den- en kattenliefhebbers…

Ani­mal Event: 6, 7 en 8 mei 2022

De Hol­land­se Smous­hon­den Club is alle dagen aan­we­zig geweest op de jaar­lijk­se hap­pe­ning “Ani­mal Event”. Door coro­na waren de voor­gaan­de twee edi­ties niet door­ge­gaan, dus nu was het extra fees­te­lijk en fijn om weer pre­sent te zijn met een aan­tal Smous­jes. Natuur­lijk met een infor­ma­tie­ve stand en Smous­jes. Er was veel aan­loop: Van oude bekenden,…

RITS­da­gen 2022

De laat­ste twee aan­ge­pas­te (van­we­ge de COVID-maat­re­­ge­len) RITS­da­gen zijn bij­zon­der goed ver­lo­pen. Ieder­een nam goed notie van de gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len. Wij zijn blij dat het op deze manier moge­lijk bleek om deze RITS­da­gen vei­lig te kun­nen orga­ni­se­ren. De vol­gen­de RITS­da­gen kun­nen wel­licht weer ‘oude stijl’ geor­ga­ni­seerd wor­den. De Smous­jes die op deze dag beke­ken gaan…

Club­match HSC 27 november 2021 gaat niet door!

De club­match op 27 november in Dog­cen­ter te Zalt­bom­mel gaat helaas niet door. De hal die wij hier­voor nor­ma­li­ter reser­ve­ren, is door een dub­bel­boe­king niet beschik­baar.  Het is niet haal­baar om op zul­ke kor­te ter­mijn een geschik­te ruim­te te vin­den. “Heel jam­mer” vindt ook het bestuur van HSC, zeker na een bewo­gen ander­half jaar waarin…

Nieu­we RITS­da­gen op 18 sep­tem­ber & 20 november 2021

De twee RITS­da­gen van 29 mei en 17 juli zijn bij­zon­der goed ver­lo­pen. Ieder­een nam goed notie van de gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len. Wij zijn blij dat het op deze manier moge­lijk blijkt om de RITS­da­gen vei­lig te kun­nen orga­ni­se­ren. De vol­gen­de twee RITS­da­gen zul­len op 18 sep­tem­ber en 20 november plaats­vin­den. Men­sen die het betreft zullen…

Nieu­we website!

Zoals u al opge­val­len is, we heb­ben een nieu­we web­si­te! Deze beant­woordt weer hele­maal aan de tech­ni­sche eisen in deze tijd. Het uiter­lijk is lek­ker opge­frist en het gebruik is laag­drem­pe­lig. Kijk en geniet!

RITS­dag 29 mei goed verlopen

De Rits­dag van 29 mei is bij­zon­der goed ver­lo­pen! Het weer werk­te geluk­kig goed mee, zodat we tus­sen de mid­dag bui­ten kon­den lun­chen. We heb­ben 30 Smous­jes kun­nen keu­ren. We hopen de ach­ter­stand, ver­oor­zaakt door alle coro­na-restric­ties nu snel in te kun­nen lopen! Op naar de twee­de RITS­dag op 17 juli. Wie weet met wat…