Nest­jes in Corona-tijd

Coro­na heeft veel men­sen geluk­kig er niet van weer­hou­den een nest­je te fok­ken. Ze zijn meer aan huis gebon­den en heb­ben meer gele­gen­heid een nest­je goed te bege­lei­den en groot te bren­gen. In 2020 zijn er 24 nest­jes gebo­ren! In 2021 staat de tel­ler nu, in mei, op 15 nest­jes. Het bleek dat fok­kers heel…

Nieu­we secre­ta­ris: Myri­am Deckers

Tij­dens de laat­ste Alge­me­ne Leden Ver­ga­de­ring is Myri­am Dec­kers geko­zen tot onze nieu­we secre­ta­ris. Myri­am heeft een eigen gedrags­prak­tijk voor hon­den in com­bi­na­tie met een hon­den­school en woont met haar part­ner, samen met twee New­found­lan­ders, een Lands­eer ECT én een Hol­land­se Smous­hond in Zuid-Lim­burg. Ze heeft rui­me erva­ring in bestuur­lij­ke func­ties, is vijf jaar secre­ta­ris geweest…

Corona­proof RITSdag

Hoe­ra! Wij zijn heel blij dat er na lan­ge tijd ein­de­lijk op 29 mei a.s. een RITS­dag geor­ga­ni­seerd mag wor­den, geheel corona­proof.  Men­sen die het betreft heb­ben al een uit­no­di­ging ont­van­gen. Het is jam­mer genoeg nog niet moge­lijk het hele nest tege­lijk uit te nodi­gen. Voor het Terug­fok­pro­gram­ma is het heel belang­rijk om de jon­ge honden…

RITS­da­gen e.d.

Dit voor­jaar zijn de omstan­dig­he­den dras­tisch ver­an­derd. Het Coro­na virus over­spoel­de ons en belem­mer­de ons in onze onder­lin­ge con­tac­ten. En de twee­de golf is momen­teel gaan­de. Het leid­de tot een haus­se van aan­mel­din­gen op de wacht­lijst: menig­een kreeg nu tijd voor een hond. Geluk­kig heeft coro­na de tevenei­ge­na­ren niet van fok­ken weer­hou­den, maar voor degenen…

Ver­val­len

Wegens de hui­di­ge situ­a­tie en aan­ge­scherp­te regels zijn alle geplan­de acti­vi­tei­ten zoals de RITS­dag van 21 november en gedrags­test van 31 okto­ber komen te ver­val­len. Van nade­re ont­wik­ke­lin­gen hou­den wij u op de hoog­te o.a. via deze web­si­te en onze FB pagi­na https://www.facebook.com/Hollandse-Smoushonden-Club

Boek De Hol­land­se Smous­hond, her­zie­ne uit­ga­ve 2018

Het boek is hier te bestel­len door uw naam en adres­ge­ge­vens (bin­nen Neder­land) ach­ter te laten en tege­lij­ker­tijd € 20.00 over te maken op reke­ning NL45 INGB 0004385065 t.n.v. Hol­land­se Smous­hon­den Club, waar­na het wordt toe­ge­stuurd. Het boek is ook ver­krijg­baar op gele­gen­he­den waar we met de stand aan­we­zig zijn zoals RITS­da­gen, ALV en dergelijke.…