Pri­va­cy sta­te­ment Hol­land­se Smous­hon­den Club

De Hol­land­se Smous­hon­den Club (hier­na ver­der aan­ge­duid als HSC) hecht veel waar­de aan de bescher­ming van uw per­soons­ge­ge­vens. In dit pri­va­cy sta­te­ment geven wij u hel­de­re en trans­pa­ran­te infor­ma­tie over hoe wij met per­soons­ge­ge­vens omgaan.
Wij doen er alles aan om uw pri­va­cy te waar­bor­gen en gaan daar­om zorg­vul­dig om met per­soons­ge­ge­vens. De HSC houdt zich in alle geval­len aan de toe­pas­se­lij­ke wet- en regel­ge­ving, waar­on­der de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken in over­een­stem­ming met het doel waar­voor deze zijn ver­strekt, deze doe­len en type per­soons­ge­ge­vens zijn beschre­ven in dit pri­va­cy statement;
 • De ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens beper­ken tot enkel die gege­vens die mini­maal nodig zijn voor de doel­ein­den waar­voor ze wor­den verwerkt;
 • Vra­gen om uw uit­druk­ke­lij­ke toe­stem­ming als wij deze nodig heb­ben voor de ver­wer­king van uw persoonsgegevens;
 • Pas­sen­de tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len heb­ben geno­men zodat de bevei­li­ging van uw per­soons­ge­ge­vens gewaar­borgd is;
 • Geen per­soons­ge­ge­vens door­ge­ven aan ande­re par­tij­en, ten­zij dit nodig is voor uit­voe­ring van de doel­ein­den waar­voor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoog­te zijn van uw rech­ten omtrent uw per­soons­ge­ge­vens, u hier­op wil­len wij­zen en deze respecteren.

Als HSC zijn wij ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens. Als u na het door­ne­men van ons pri­va­cy sta­te­ment, of in alge­me­ne­re zin vra­gen heeft hier­over, of con­tact met ons wenst op te nemen, kan dit via de con­tact­ge­ge­vens onder aan dit document.

Ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens van ver­e­ni­gings­le­den, deel­ne­mers en relaties

(Persoons-)gegevens van ver­e­ni­gings­le­den wor­den door de HSC ver­werkt ten behoe­ve van de vol­gen­de doelstelling(en) en grondslag:

 • Het uit­voe­ring geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Admi­ni­stra­tie­ve ver­wer­king voor cursus/workshop/show;
 • U te kun­nen bel­len of e‑mailen indien het nodig is om onze dienst­ver­le­ning te kun­nen uitvoeren;
 • Het afhan­de­len van uw betaling;
 • Het maken van cata­lo­gus­sen voor evenementen;
 • Het maken van diploma’s en certificaten;
 • Het maken van presentielijsten;
 • Het toe­zen­den van het clubblad;
 • Het ver­zen­den van de leden­lijst naar de Raad van Beheer ten behoe­ve van de ledenafdracht;
 • Naam, geslacht, NHSB num­mer, stam­boom­ge­ge­vens, voor­ou­ders en nako­me­lin­gen van uw hond(en);
 • Uit­sla­gen van uw hond(en) op club­da­gen, club­mat­ches, ten­toon­stel­lin­gen, fok­ge­schikt­heids­keu­rin­gen en ande­re wed­strij­den ter publi­ca­tie in ons club­blad en op onze website;
 • Resul­ta­ten van (gezondheids-)onderzoeken van uw hond(en) ter publi­ca­tie in ons club­blad en op onze website;
 • Foto’s van u en/of uw hond(en) tij­dens de deel­na­me aan door de ver­e­ni­ging geor­ga­ni­seer­de eve­ne­men­ten en acti­vi­tei­ten ter publi­ca­tie in ons club­blad en op onze web­si­te / Facebook pagi­na (ten­zij u daar­te­gen van tevo­ren bezwaar maakt).

Voor de boven­staan­de doelstelling(en) kan de HSC de vol­gen­de per­soons­ge­ge­vens van u vragen:

 • Ach­ter­naam en voor­let­ters c.q. voornaam;
 • Geslacht;
 • Adres­ge­ge­vens (woon­plaats / post­co­de / straat / huisnummer);
 • Tele­foon­num­mer (mobiel en/of vas­te aansluiting);
 • E‑mailadres;
 • Num­mer bank­re­ke­ning (d.m.v. beta­ling zicht­baar voor pen­ning­mees­ter en leden­ad­mi­ni­stra­tie) voor ver­wer­king van betalingen;
 • Stam­boom­naam, roep­naam en geslacht hond(en).

Uw per­soons­ge­ge­vens wor­den door de HSC opge­sla­gen ten behoe­ve van boven­ge­noem­de verwerking(en) voor de periode:

 • Gedu­ren­de de loop­tijd van de over­een­komst en daar­na alleen in de finan­ci­ë­le admi­ni­stra­tie voor maxi­maal zeven jaar.

Ver­strek­king aan derden

De HSC ver­koopt uw gege­vens niet aan der­den en ver­strekt deze uit­slui­tend indien dit nodig is voor de uit­voe­ring van onze over­een­komst met u of om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke ver­plich­ting. Met bedrij­ven die uw gege­vens ver­wer­ken in onze opdracht, slui­ten wij een bewer­kers­over­een­komst om te zor­gen voor een­zelf­de niveau van bevei­li­ging en ver­trou­we­lijk­heid van uw gege­vens. De HSC blijft ver­ant­woor­de­lijk voor deze verwerkingen.

Wij ver­strek­ken geen per­soons­ge­ge­vens aan par­tij­en die geves­tigd zijn bui­ten de EU.

Min­der­ja­ri­gen

Wij ver­wer­ken enkel en alleen per­soons­ge­ge­vens van min­der­ja­ri­gen (per­so­nen jon­gen dan 16 jaar) indien daar­voor schrif­te­lij­ke toe­stem­ming is gege­ven door de ouder, ver­zor­ger of wet­te­lij­ke vertegenwoordiger.

Bewaar­ter­mijn

De HSC bewaart per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan nood­za­ke­lijk voor het doel waar­voor deze zijn ver­strekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Bevei­li­ging

Wij heb­ben pas­sen­de tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len geno­men om per­soons­ge­ge­vens van u te bescher­men tegen onrecht­ma­ti­ge ver­wer­king, zo heb­ben we bij­voor­beeld de vol­gen­de maat­re­ge­len genomen:

 • Alle per­so­nen die namens de HSC van uw gege­vens ken­nis kun­nen nemen, zijn gehou­den aan geheim­hou­ding daarvan;
 • We han­te­ren een gebrui­kers­naam en wacht­woord­be­leid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de per­soons­ge­ge­vens om deze te kun­nen her­stel­len bij fysie­ke of tech­ni­sche incidenten;
 • We tes­ten en eva­lu­e­ren regel­ma­tig onze maatregelen;
 • Onze mede­wer­kers zijn geïn­for­meerd over het belang van de bescher­ming van persoonsgegevens.

Foto’s

Tij­dens acti­vi­tei­ten wor­den regel­ma­tig foto’s gemaakt. Mocht u niet op de foto wil­len, geef dit dan aan bij de foto­graaf. Foto’s wor­den gebruikt voor onze website/facebookgroep/clubblad. Ziet u onver­hoopt toch een foto die u ver­wij­derd wilt heb­ben, meld dit dan bij ons.

Rech­ten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inza­ge, rec­ti­fi­ca­tie of ver­wij­de­ring van de per­soons­ge­ge­vens die wij van u ont­van­gen heb­ben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens (of een deel hier­van) door ons of door één van onze ver­wer­kers. Ook heeft u het recht om de door u ver­strek­te gege­vens door ons te laten over­dra­gen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een ande­re par­tij. Wij kun­nen u vra­gen om u te legi­ti­me­ren voor­dat wij gehoor kun­nen geven aan voor­noem­de ver­zoe­ken. Mogen wij uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken op basis van een door u gege­ven toe­stem­ming hier­toe, dan heeft u altijd het recht deze toe­stem­ming in te trekken.

Klach­ten

Mocht u een klacht heb­ben over de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens dan vra­gen wij u hier­over direct con­tact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vin­den wij dit natuur­lijk erg ver­ve­lend. U heeft altijd het recht een klacht in te die­nen bij de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens, dit is de toe­zicht­hou­den­de auto­ri­teit op het gebied van privacybescherming.

Vra­gen

Als u naar aan­lei­ding van ons pri­va­cy sta­te­ment nog vra­gen of opmer­kin­gen heeft neem dan con­tact met ons op!

Con­tact­ge­ge­vens met betrek­king tot het pri­va­cy statement

Myri­am Dec­kers, secretaris

Tel: 043 850 2057
@: myriam@wenonah.nl