De Smous­hond

De Hol­land­se Smous­hond is een van onze Neder­land­se ras­sen. Hij heeft het war­ri­ge van een bui­ten­hond, het gui­ti­ge van een Ter­ri­ër en de goe­di­ge oog­op­slag van een Labrador.

 

De Smous zit in een ‘hand­za­me ver­pak­king’; hij is met zijn hoog­te tus­sen de 35 en 42 cm een vrij klei­ne, vier­kant gebouw­de hond met een gezel­lig rom­me­li­ge, ruw­ha­ri­ge vacht.

Een Smous­je is vro­lijk en vrien­de­lijk van aard en vrij ten aan­zien van de wereld om hem heen. Hij is leven­dig en zeer aan­han­ke­lijk. Zijn speel­se tem­pe­ra­ment maakt hem de ide­a­le kindervriend.

 

De Hol­land­se Smous­hond is een intel­li­gen­te hond die je zon­der veel poes­pas kunt opvoe­den tot een gezel­li­ge huis­hond, al moet je natuur­lijk, net als bij elke ande­re hond, con­se­quent zijn in de opvoeding.

De Hol­land­se Smous­hond stelt een dage­lijk­se por­tie lichaams­be­we­ging zeer op prijs. Hij is eigen­lijk onver­moei­baar en vindt het heer­lijk om lan­ge wan­de­lin­gen te maken en te zwem­men. Ook speu­ren, behen­dig­heid, fly-ball of sport en spel vindt hij gewel­dig om te doen. Kort­om, hij is altijd wel te por­ren voor een beet­je actie.

 

Het ras is nog steeds in opbouw en zijn karak­ter en gezond­heid én het ple­zier dat je aan dit rage­bol­le­tje beleeft staan altijd boven uiter­lij­ke schoon­heid, al man­keert daar ook hele­maal niks aan!