Veel­ge­stel­de vragen

Alge­meen

Hoe groot wordt een Smous?

Teven tus­sen de 35 en 40 cm. Reu­en tus­sen de 37 en 42 cm. Uit­zon­de­rin­gen komen natuur­lijk voor.

Hoe trim ik een Smous?

Van de fok­ker krijgt u een pluk­wij­zer mee. Boven­dien orga­ni­seert de ver­e­ni­ging regel­ma­tig pluk­cur­sus­sen. Lees hier meer over bij Ver­zor­ging

Wan­neer kan mijn Smous voor het eerst geplukt worden?

Als het haar rijp is en los­laat bij een klein ruk­je aan een pluk­je. Dat is voor elke hond anders. Meest­al van­af een maand of zeven. Pup­py­pluis kan al eer­der weg­ge­haald wor­den. Lees hier meer over bij Ver­zor­ging

Wel­ke gezond­heids­pro­ble­men zijn er bekend?

Er zijn geen erfe­lij­ke ziek­ten bekend bij de Smoushond.

Wor­den alle RITS­da­gen die niet door kon­den gaan ivm coro­na inge­haald? En wordt elk Smous­je gekeurd?

Ja. Smou­zen waar­van nu al dui­de­lijk is dat er niet mee gefokt kan wor­den, wor­den op dit moment in ver­band met de Covid-maat­re­ge­len niet uit­ge­no­digd. Als we weer “nor­ma­le” tij­den gaan mee­ma­ken, wor­den de nes­ten weer in hun geheel uitgenodigd.

Aan­schaf

Is er een lijst met fok­kers waar ik een pup kan kopen?

Nee, de boven­ste van de wacht­lijst wordt gebeld dat er een pup beschik­baar is, als er een nest is gebo­ren. Lees hier meer over bij Pup­py­’s.

Moet ik ver­plicht lid wor­den van de HSC als ik een pup wil?

Nee, dat hoeft niet, maar het is wel leuk.

Hoe lang is de wacht­lijst en hoe weet ik op wel­ke plek ik sta op de wacht­lijst? Waar­om is de wacht­lijst niet inzichtelijk?

Momen­teel is de wacht­tijd onge­veer 2,5 jaar. De wacht­lijst is onge­veer 250 (seri­eu­ze) men­sen lang. Een rang­or­de is moei­lijk te geven. Lees hier meer over bij Pup­py­’s.

Wat is de bel­lijst? Hoe lang moet je op de wacht­lijst gestaan heb­ben voor­dat je naar de bel­lijst mag?

De bel­lijst bestaat niet, (deze term is ver­zon­nen door geïn­te­res­seer­den), er bestaat wel een lan­ge ter­mijn­lijst. Als u gebeld wordt dat er een pup is voor u (dus na onge­veer 2,5 jaar) en het komt u niet uit op dat moment, dan komt u op deze lan­ge ter­mijn­lijst terecht en geeft u zelf een sein­tje wan­neer u er wel aan toe bent. Lees hier meer over bij Pup­py­’s

Mag ik een pup wei­ge­ren of zit ik vast aan het nest­je waar­voor ik gebeld ben?

Ja hoor dat mag, u wordt dan voor het vol­gen­de nest uitgenodigd.

Hoe kom ik aan een herplaatser?

Ook voor her­plaat­sers bestaat een wacht­lijst. Er komen niet veel her­plaat­sin­gen voor. Lees hier meer over bij Pup­py­’s.

Ik woon in het bui­ten­land. Hoe kom ik aan een Smousje?

Helaas moe­ten wij u moe­ten teleur­stel­len. Het blijkt dat als een hond (te) ver woont hij toch voor het terug­fok­pro­gram­ma ver­lo­ren blijkt.  Is het een reu dan zijn de teven-eige­na­ren vaak niet bereid een gro­te afstand te rij­den op de dag dat ze wil­lig is. Is het een teef dan is het voor ons bezwaar­lijk zo ver te rij­den voor een nest (twee keer). Bin­nen ons Terug­fok­pro­gram­ma wor­den alle hond­jes nauw­ge­zet gevolgd, dat heeft tot gevolg dat we ze niet alleen in het nest vol­gen, maar bij­voor­beeld ook op jon­ge hon­den­da­gen die plaats­vin­den in Nederland.
Niet in de laat­ste plaats: we heb­ben een onac­cep­ta­bel lan­ge wacht­lijst van alleen maar inge­ze­te­nen van Neder­land. Helaas kun­nen we ons nog niet per­mit­te­ren hond­jes te exporteren.

Fok­ken

Mijn teef is loops en we zijn klaar voor een nest­je, wat nu?

U bekijkt het stap­pen­plan voor een nest­je en belt met Fre­die van der Gies­sen voor een dekadvies.

Fre­die v.d. Giessen
pup­be­mid­de­ling & fokkerij

Tel.: 070 3230215
@: f.vander.giessen@hetnet.nl

Ben je ver­plicht een nest­je te fok­ken als je teef wordt goed­ge­keurd voor het terugfokprogramma?

Ja. Het teef­je moet goed­ge­keurd zijn op een RITS­dag. Er kun­nen natuur­lijk altijd omstan­dig­he­den ont­staan waar­door fok­ken niet kan. Dit kan bespro­ken wor­den met de men­sen van het Terug­fok­pro­gram­ma.

En ben je ver­plicht je goed­ge­keur­de reu beschik­baar te hou­den voor een dekking?

Ja. De popu­la­tie is niet heel groot, elke goed­ge­keur­de reu of teef is in prin­ci­pe nodig. Een reu kan na goed­keu­ring op een dek­ad­vies komen te staan.

Mag mijn hond ook met een ander ras dekken?

Nee dat mag niet. De Raad van Beheer zal geen stam­bo­men afge­ven. Soms ech­ter wordt gebruik gemaakt van een look-ali­ke hond, of van een Bor­der­ter­ri­ër, maar dit altijd op ini­ti­a­tief van het Terug­fok­pro­gram­ma.

Mag de fok­ker bepa­len wie wel­ke pup krijgt?

Het is niet de bedoe­ling dat de fok­ker de pups uit­deelt bui­ten de wacht­lijst om. Maar hij mag uiter­aard men­sen wei­ge­ren als er geen klik ont­staat. De fok­ker pro­beert wel de juis­te match te vin­den tus­sen een bepaal­de pup en een nieuw baasje.

Niet gevon­den wat u zocht?

Stuur ons uw vraag!