Verenigings­fokreglement

Verenigings­fokreglement van de Hol­land­se Smous­hon­den Club voor het ras: De Hol­land­se Smoushond

 1. ALGEMEEN
  1. Dit regle­ment voor de Hol­land­se Smous­hon­den Club, hier­na te noe­men de ver­e­ni­ging beoogt bij te dra­gen aan de behar­ti­ging van de belangen van het ras de Hol­land­se Smous­hond zoals deze zijn ver­woord in de sta­tu­ten en het huis­hou­de­lijk regle­ment van de ver­e­ni­ging. Dit Verenigings­fokreglement (VFR) is goed­ge­keurd door de alge­me­ne leden­ver­ga­de­ring van de ver­e­ni­ging op 21 janu­a­ri 2012. Inhou­de­lij­ke aan­pas­sin­gen van het VFR kun­nen uit­slui­tend plaats­vin­den met instem­ming van de alge­me­ne leden­ver­ga­de­ring van de vereniging.
  2. Dit Verenigings­fokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de ver­e­ni­ging voor de Hol­land­se Smous­hond, woon­ach­tig in Nederland.
  3. Het bestuur van de ver­e­ni­ging ver­plicht zich, de door de Alge­me­ne Ver­ga­de­ring van de Ver­e­ni­ging Raad van Beheer op Kyno­lo­gisch Gebied in Neder­land vast­ge­stel­de wij­zi­gin­gen van het Kyno­lo­gisch Regle­ment (KR), die betrek­king heb­ben op dit Verenigings­fokreglement, ter­stond hier­in door te voe­ren. In tegen­stel­ling tot het gestel­de in arti­kel 1.1 behoe­ven deze wij­zi­gin­gen niet de goed­keu­ring van de alge­me­ne leden­ver­ga­de­ring van de vereniging.Dit ont­slaat de indi­vi­du­e­le fok­ker niet van de plicht zelf op de hoog­te te zijn en te blij­ven van recen­te wij­zi­gin­gen in het KR, ook als het bestuur van de ver­e­ni­ging hier in gebre­ke blijft.
  4. Voor wat betreft de omschrij­ving van de in dit VFR genoem­de defi­ni­ties gel­den de omschrij­vin­gen zoals vast­ge­legd in het Huis­hou­de­lijk Regle­ment en het Kyno­lo­gisch Regle­ment van de Ver­e­ni­ging Raad van Beheer op Kyno­lo­gisch Gebied in Nederland.
  5. Voor wat betreft de exter­ne regel­ge­ving gel­den de regels zoals vast­ge­legd in het Huis­hou­de­lijk Regle­ment en het Kyno­lo­gisch Regle­ment van de Ver­e­ni­ging Raad van Beheer op Kyno­lo­gisch Gebied in Nederland.
  6. Inschrij­ving van een nest in de Neder­land­se stam­boek­hou­ding (NHSB) door de Ver­e­ni­ging Raad van Beheer op Kyno­lo­gisch Gebied in Neder­land vindt plaats con­form de regels zoals vast­ge­legd in het Kyno­lo­gisch Reglement
 2. FOKREGELS
  1. Een teef mag niet wor­den gedekt door haar groot­va­der, haar vader, haar broer, haar half­broer, haar zoon of haar klein­zoon.Pups, voort­ge­ko­men uit één van de genoem­de com­bi­na­ties, zul­len niet in het NHSB wor­den inge­schre­ven (Arti­kel VIII.2 KR en Arti­kel III.14 lid 1l KR)
  2. Her­haal­com­bi­na­ties:
   Dezelf­de ouder­com­bi­na­tie is maxi­maal één maal toegestaan.
  3. Mini­mum leef­tijd reu:
   De mini­ma­le leef­tijd van de reu op de dag van de dek­king moet ten­min­ste 12 maan­den zijn.
  4. Aan­tal dekkingen:
   De reu mag maxi­maal 3 geslaag­de dek­kin­gen per kalen­der­jaar ver­rich­ten met een totaal van maxi­mum 4 geslaag­de dek­kin­gen gedu­ren­de zijn leven.
   Of:
   maxi­maal 15 leven­de pups heb­ben voort­ge­brachtAls geslaag­de dek­king geldt een dek­king waar­uit mini­maal één leven­de pup is voort­ge­ko­men en inge­schre­ven in het NHSB.
   NB 1: In bij­zon­de­re omstan­dig­he­den zal een nest niet wor­den inge­schre­ven in het NHSB (arti­kel III.14 KR). Ook dan wordt uit­ge­gaan van een geslaag­de dekking.
   NB 2: Indien sper­ma wordt gebruikt van de reu voor kunst­ma­ti­ge inse­mi­na­tie (KI), telt dit mee als een ‘dek­king’.
  5. Cryp­tor­chi­de en monorchide:
   cryp­tor­chi­de of monor­chi­de reu­en zijn uit­ge­slo­ten van de fokkerij.
  6. Gebruik bui­ten­land­se dekreuen:
   Wan­neer een lid van de ver­e­ni­ging voor een dek­king een niet in Neder­lands eigen­dom zijn­de reu, wel­ke wel staat inge­schre­ven in een door de FCI erken­de stam­boek­hou­ding, wil gebrui­ken dan dient deze bij voor­keur te vol­doen aan de gezond­heids­ei­sen zoals deze door de ver­e­ni­ging gesteld worden.De bui­ten­land­se reu dient daar­voor te zijn aan­ge­keurd door de stich­ting Terug­fok­pro­gram­ma Hol­land­se Smoushond.
  7. Kunst­ma­ti­ge inse­mi­na­tie (sper­ma van leven­de en/of over­le­den dekreuen):
   als een fok­ker voor een dek­king het sper­ma gebruikt van een nog in leven zijnde/of over­le­den dekreu, dan gel­den voor deze dek­king de regels van dit Verenigings­fokreglement als­of het een natuur­lij­ke dek­king van de dekreu betreft.
 3. WELZIJNSREGELS (Arti­kel VIII.1 KR)
  1. Een teef mag niet wor­den gedekt vóór de dag waar­op zij de leef­tijd van 16 maan­den heeft bereikt.
  2. Een teef, waar­uit niet eer­der pups zijn gebo­ren, mag niet wor­den gedekt na de dag waar­op zij de leef­tijd van 72 maan­den heeft bereikt.
  3. Een teef, waar­uit eer­der pups zijn gebo­ren, mag niet meer wor­den gedekt na de dag waar­op zij de leef­tijd van 96 maan­den heeft bereikt.
  4. Een teef mag niet meer wor­den gedekt na de dag waar­op haar 3e nest is gebo­ren, of nadat 15 nako­me­lin­gen zijn geregistreerd.
  5. Een teef mag niet wor­den gedekt bin­nen 10 maan­den na de dag van een dek­king voor een vorig nest van die teef.
  6. Een teef mag niet wor­den gedekt bin­nen 24 maan­den na de dag van de dek­king voor een voor­vo­rig nest van die teef.
  7. Na een kei­zer­sne­de mag een teef niet meer wor­den gedekt
 4. GEZONDHEIDSREGELS
  1. Gezond­heids­on­der­zoek (scree­ning) ouderdieren:
   Pre­ven­tie­ve scree­ning van ouder­die­ren moet, als het gaat om: HD onder­zoek, ED onder­zoek, oogon­der­zoek en doof­hei­don­der­zoek, plaats­vin­den door des­kun­di­gen die erkend zijn door de Raad van Beheer con­form de door de Raad van Beheer voor deze onder­zoe­ken opge­stel­de en/of goed­ge­keur­de onderzoeksprotocollen.
   1. Ook ande­re gezond­heids­on­der­zoe­ken van ouder­die­ren moe­ten op indi­ca­tie en op ver­zoek van de stich­ting Terug­fok­pro­gram­ma Hol­land­se Smous­hond plaats­vin­den door des­kun­di­gen in over­leg met de stichting
  2. Ver­plicht screeningsonderzoek.
   Op basis van weten­schap­pe­lijk onder­zoek zijn geen gezond­heids­pro­ble­men bin­nen het ras vast­ge­steld. Het is dan ook niet ver­plicht ouder­die­ren vóór de dek­king te onderzoeken.
  3. Aan­doe­nin­gen:
   Niet van toepassing.
  4. Dis­kwa­li­fi­ce­ren­de fouten:
   Voor reu en teef: alle aan­ge­bo­ren res­pec­tie­ve­lijk erfe­lij­ke afwij­kin­gen die het wel­zijn van het dier bena­de­len, zulks ter beoor­de­ling van de stich­ting Terug­fok­pro­gram­ma Hol­land­se Smoushond.
 5. GEDRAGSREGELS
  1. Karak­terei­sen:
   Bei­de ouder­die­ren moe­ten vol­doen aan de karak­terei­sen, zoals die in de ras­stan­daard zijn beschreven.
   1. Uit­slui­tend voor de fok­ke­rij zijn agres­sie, extre­me angst of paniek­re­ac­ties zon­der herstel.
  2.  Voor dit ras is een ver­plich­te gedrags­test niet van toepassing.
 6. WERKGESCHIKTHEID
  1. Voor dit ras is een ver­plich­te werk­ge­schikt­heid­test niet van toepassing
 7. EXTERIEURREGELS
  1. Kwa­li­fi­ca­tie:
   Deel­na­me aan expo­si­ties is niet verplicht
  2. Fok­ge­schikt­heids­keu­ring:
   bei­de ouder­die­ren moe­ten mini­maal één keer heb­ben deel­ge­no­men aan een fok­ge­schikt­heids­keu­ring geor­ga­ni­seerd door de stich­ting Terug­fok­pro­gram­ma Hol­land­se Smous­hond en daar mini­maal de kwa­li­fi­ca­tie fok-geschikt heb­ben behaald.
 8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
  1. Ont­wor­men en enten:
   de fok­ker draagt zorg voor het deug­de­lijk ont­wor­men en inen­ten van de pups vol­gens gang­ba­re vete­ri­nai­re inzich­ten en voor een vol­le­dig door de die­ren­arts inge­vuld en onder­te­kend Pas­poort voor Gezel­schaps­die­ren. De pups die­nen bij afle­ve­ring ade­quaat ont­wormd te zijn en zij die­nen voor­zien te zijn van een unie­ke ID transponder.
  2. Afle­ve­ring pups:
   de pups mogen niet eer­der wor­den afge­le­verd dan op de leef­tijd van 7 weken. Tus­sen de eer­ste enting en de over­dracht aan de nieu­we eige­naar moe­ten mini­maal 7 dagen zitten.
  3. De fok­ker wordt geacht zich te hou­den aan de ver­koop­prijs van de pups zoals die is vast­ge­steld door het bestuur van de stich­ting Terug­fok­pro­gram­ma Hol­land­se Smous­hond en goed gekeurd is door de ALV van de rasvereniging
 9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
  1. Dit regle­ment is niet van toe­pas­sing op nes­ten die gebo­ren wor­den uit een teef gedekt op of voor de dag waar­op dit regle­ment in wer­king treedt.
  2. Gezond­heids­uit­sla­gen, exterieur‑, gedrags- en/of werk­kwa­li­fi­ca­ties die zijn afge­ge­ven en/of voor de inwer­king­tre­ding van dit regle­ment heb­ben plaats­ge­von­den, wor­den geacht onder de wer­king van dit regle­ment te zijn inbegrepen.
  3. In bij­zon­de­re geval­len kan de stich­ting Terug­fok­pro­gram­ma Hol­land­se Smous­hond een besluit met betrek­king tot het toe­staan van een bepaal­de com­bi­na­tie afwij­ken van dit VFR, indien de belangen van het ras daar­door wor­den gediend
 10. INWERKINGTREDING
  1. Dit Verenigings­fokreglement treedt in wer­king nadat het regle­ment is goed­ge­keurd door het bestuur van de Raad van Beheer con­form de arti­ke­len 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.Op 19 febru­a­ri 2014 heeft de HSC bericht gekre­gen dat het regle­ment is goed­ge­keurd en in wer­king treedt op de eer­ste dag van de maand vol­gend op de datum van de brief, dat is dus 1 maart 2014.

Aldus vast­ge­steld door de Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring van de Hol­land­se Smous­hon­den Club op 21 janu­a­ri 2012