Gezond­heid & karakter

Door het fok­be­leid, waar­bij gezond­heid en karak­ter voor­op staan, kent de Smous­hond geen aangeboren/erfelijke aan­doe­nin­gen en hij is met één woord gewoon gezond te noe­men. Als de pup bij de nieu­we eige­naar komt is hij gevac­ci­neerd en ont­wormd en in het bezit van een hon­den­pas­poort waar­in staat wan­neer zijn vol­gen­de gezond­heids­check moet plaats­vin­den. Met goed voer en vol­doen­de bewe­ging berei­ken de mees­te Smous­hon­den dan ook een aar­dig hoge leeftijd.

De Smous­hond heeft een vro­lijk en vrij karak­ter, hij is aan­han­ke­lijk, zacht­moe­dig, dol op kin­de­ren en vaak ook op ande­re (huis)dieren. Hij wil heel graag leren en luis­te­ren en door al deze eigen­schap­pen zal het niet moei­lijk zijn een Smous­je op te voe­den. Als je con­se­quent bent dan kom je met zach­te hand pre­cies waar je wezen wilt. Met zach­te hand, want boos wor­den heeft meest­al wei­nig zin en werkt helaas vaak averechts.