Auto­ma­ti­sche incasso

Tij­dens de ALV van 12 april 2022 zijn de leden akkoord gegaan met auto­ma­ti­sche incas­so van de jaar­lijks ver­schul­dig­de con­tri­bu­tie door de pen­ning­mees­ter van de HSC. De leden zijn sta­tu­tair ver­plicht de ver­schul­dig­de con­tri­bu­tie te vol­doen voor 31 janu­a­ri van het lopen­de verenigingsjaar.

  1. Het staat de leden vrij zelf hun con­tri­bu­tie, bij voor­keur auto­ma­tisch en onder ver­mel­ding van het lid- en fac­tuur­num­mer, na 1 janu­a­ri en voor 31 janu­a­ri van het lopen­de ver­e­ni­gings­jaar over te maken op reke­ning­num­mer NL45 INGB 0004 3850 65 ten name van Hol­land­se Smous­hon­den club
  2. Aan nieu­we leden wordt bij aan­vang van het lid­maat­schap gevraagd akkoord te gaan met auto­ma­ti­sche incas­so van het lid­maat­schaps­geld.
 Voor de con­tri­bu­tie van het lopen­de ver­e­ni­gings­jaar ont­van­gen zij sepa­raat een fac­tuur van de penningmeester.

Over­gang naar auto­ma­ti­sche incasso

In de loop van 2022 wor­den alle leden bena­derd met het ver­zoek via deze web­si­te akkoord te gaan met auto­ma­ti­sche incas­so van de contributie.

Terug­boe­ken?

Deze mach­ti­ging wordt auto­ma­tisch door de ver­e­ni­ging gestopt bij beëin­di­ging van het lid­maat­schap van de HSC. 
Indien u bin­nen 8 weken na afschrij­ving con­tact opneemt met uw bank wordt het geïn­de bedrag gestor­neerd.
 U kunt ook uw bank vóór het moment van afschrij­ven ver­zoe­ken de incas­so opdracht tegen te hou­den.
 Als U van mening bent dat een bedrag ten onrech­te van uw reke­ning is afge­schre­ven, omdat u geen mach­ti­ging hebt afge­ge­ven, kunt u bin­nen 13 maan­den na de datum van afschrij­ving een ver­zoek indie­nen bij uw bank om dit te cor­ri­ge­ren.
 Aan deze cor­rec­tie kun­nen kos­ten ver­bon­den zijn (zie voor­waar­den van uw bank).

For­mu­lier auto­ma­ti­sche incasso

Hier­bij ver­klaart onder­ge­te­ken­de akkoord te gaan met auto­ma­ti­sche incas­so van de jaar­lijks ver­schul­dig­de con­tri­bu­tie aan: Hol­land­se Smous­hon­den Club geves­tigd te Beu­te­na­ken 40, 6178 BN Beutenaken. 

Reke­ning num­mer: NL45 INGB 0004 3850 65
Incas­so num­mer: NL 132224004530400
Reden beta­ling: Con­tri­bu­tie lid­maat­schap HSC

Uw lid­num­mer is te vin­den op het adresla­bel van het club­blad en begint met een L.