Lid wor­den

U kunt lid wor­den van onze fij­ne ver­e­ni­ging, de Hol­land­se Smous­hon­den Club. U wordt via ons mooie club­blad op de hoog­te gehou­den van het wel en wee van de club en de Smoushond.

Lid wor­den van onze gezel­li­ge ver­e­ni­ging? Meld u hier aan!

U kunt zich via onder­staand for­mu­lier aan­mel­den waar­na u per e‑mail een lid­num­mer ont­vangt dat u bij beta­ling dient te ver­mel­den. Hebt u (nog) geen Smous dan kunt u dat in het vak bij naam hond of opmer­kin­gen vermelden.

Per mail krijgt u beves­ti­ging van uw aan­mel­ding en uw lid­num­mer dat u dient te ver­mel­den bij uw beta­ling. Ver­an­de­ring van email­adres gaar­ne mel­den via: loes.burgerhakbijl@hetnet.nl
Indien van toe­pas­sing. Een gezins­lid ouder dan 18 jaar en op het­zelf­de adres woon­ach­tig heeft stem­recht op de Alge­me­ne Ledenvergadering.
Indien van toepassing
Indien van toepassing
Con­tri­bu­tie dient jaar­lijks vóór 1 febru­a­ri over­ge­maakt te wor­den op:
Reke­ning IBAN NL45 INGB 0004385065 t.n.v. Hol­land­se Smous­hon­den Club, onder ver­mel­ding van naam en lidnummer.
Kos­ten lidmaatschap
€ 25,-
per kalen­der­jaar
voor ieder­een die inschrijft vóór 1 juli
  • Het ver­e­ni­gings­jaar loopt van 1 janu­a­ri t/m 31 december.
  • Opzeg­gin­gen vóór 31 decem­ber van het lopen­de jaar, daar­na bent u de vol­le­di­ge con­tri­bu­tie verschuldigd.
  • Con­tri­bu­tie per jaar: € 25,00
  • Gezins­lid­maat­schap € 5,00

of:

€ 12,50

t/m 31 decem­ber van dat­zelf­de jaar

voor ieder­een die inschrijft 1 juli
  • Uw eer­ste ver­e­ni­gings­jaar loopt ten­min­ste t/m 31 decem­ber van het jaar;
  • Opzeg­gin­gen vóór 31 decem­ber van het jaar, daar­na bent u de vol­le­di­ge con­tri­bu­tie verschuldigd.
  • Gezins­lid­maat­schap voor deze peri­o­de € 7,50.
  • Con­tri­bu­tie is na deze eer­ste peri­o­de per jaar: € 25,00
  • Gezins­lid­maat­schap is na deze eer­ste peri­o­de: € 5,00