Lid­maat­schap

Het lid­maat­schaps­jaar van de Hol­land­se Smous­hon­den Club (HSC) betreft de peri­o­de van 1 janu­a­ri tot en met 31 decem­ber van het lopen­de jaar. Per­so­nen schrij­ven zich hier in voor het lid­maat­schap van de HSC. De leden heb­ben de rech­ten en plich­ten zoals die beschre­ven staan in de sta­tu­ten van de HSC.

Soor­ten lidmaatschap

De ver­e­ni­ging kent drie soor­ten leden:
 1. Gewo­ne leden
  1. Leden zijn ver­plicht te vol­doen aan de jaar­lijks door de ALV vast­ge­stel­de con­tri­bu­tie van de HSC.
  2. Het lid­maat­schap start bij inschrij­ving via de web­si­te en ein­digt door opzeg­ging door het lid of door de vereniging.
  3. Beta­ling van de ver­schul­dig­de con­tri­bu­tie geschiedt door mid­del van auto­ma­ti­sche incas­so door de penningmeester/automatische over­schrij­ving door het lid (zie contributie).
  4. Leden ont­van­gen vier keer per jaar het club­blad en kun­nen, op basis van inschrij­ving, deel­ne­men aan de door de ver­e­ni­ging geor­ga­ni­seer­de activiteiten.
  5. Leden heb­ben stem­recht op de jaar­lijks te hou­den Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring (ALV).
 2. Gezins­lid
  1. Het gezins­lid, maxi­maal één per cor­res­pon­den­tie­adres, wordt gere­gi­streerd in het leden­be­stand onder het lid­num­mer van het ‘gewo­ne’ lid.
  2. Het gezins­lid heeft stem­recht op de ALV.
  3. Het gezins­lid kan, op ver­zoek van het bestuur van de HSC, namens de ver­e­ni­ging deel­ne­men aan acti­vi­tei­ten en de orga­ni­sa­tie en/of uit­voe­ring van acti­vi­tei­ten (mede) geor­ga­ni­seerd door de HSC.
  4. Een gezins­lid betaalt geen con­tri­bu­tie en ont­vangt geen eigen clubblad.
 3. Ere­le­den
  1. Ere­le­den wor­den benoemd door de ALV op basis van bui­ten­ge­wo­ne ver­dien­sten voor de vereniging.
  2. Ere­le­den beta­len geen con­tri­bu­tie maar ont­van­gen wel een clubblad.
  3. Ere­le­den heb­ben stem­recht op de ALV.

Con­tri­bu­tie

De Alge­me­ne Leden Ver­ga­de­ring  van de HSC is in 2022 akkoord gegaan met auto­ma­ti­sche incas­so van de jaar­lijks ver­schul­dig­de contributie.
 1. De hoog­te van de con­tri­bu­tie wordt jaar­lijks op de ALV vast­ge­steld (door mid­del van het accep­te­ren van de begro­ting van het verenigingsjaar).
 2. Uiter­lijk 15 janu­a­ri van het lopen­de ver­e­ni­gings­jaar ont­vangt ieder lid een fac­tuur ten behoe­ve van de voor dat jaar nog open­staan­de contributie.
 3. De leden zijn ver­plicht de ver­schul­dig­de con­tri­bu­tie te vol­doen vóór 31 janu­a­ri van het lopen­de verenigingsjaar.
 4. Het staat de leden vrij zelf hun con­tri­bu­tie onder ver­mel­ding van het fac­tuur­num­mer voor 31 janu­a­ri van het lopen­de ver­e­ni­gings­jaar over te maken op: IBAN NL57 ABNA 0466 8822 62 t.n.v. Stich­ting Betaalafhandeling
 5. Aan nieu­we leden wordt bij aan­vang van het lid­maat­schap gevraagd akkoord te gaan met auto­ma­ti­sche incas­so van het lid­maat­schaps­geld. Voor de con­tri­bu­tie van het lopen­de ver­e­ni­gings­jaar ont­van­gen zij sepa­raat een fac­tuur van Clubdiensten

Ein­de Lidmaatschap

Het lid­maat­schap ein­digt door:
 1. Opzeg­ging door het lid voor 31 decem­ber van het lopen­de kalenderjaar.
 2. Over­lij­den van het lid
  (ver­zen­ding van het club­blad ‑op ver­zoek- tot ein­de verenigingsjaar).
 3. Opzeg­ging door de vereniging
  Wan­be­ta­ling: Indien op 31 maart nog niet vol­daan is aan de con­tri­bu­tie­ver­plich­ting van het lopen­de ver­e­ni­gings­jaar wordt het lid­maat­schap auto­ma­tisch door de ver­e­ni­ging beëin­digd. Het lid ont­vangt geen club­blad meer, heeft geen stem­recht op de ALV.