Opvoe­ding & training

Daar is-tie dan, uw Smou­zen­pup! Natuur­lijk heeft u hem al een paar keer bezocht bij de fok­ker thuis en u heeft alles kun­nen vra­gen over de opvoe­ding van uw nieu­we hondje.

Als het goed is heeft de fok­ker al een goe­de basis gelegd en ook de moe­der­hond heeft een flin­ke steen bij­ge­dra­gen in de opvoe­ding van Smous­je en hem lief­de­vol en soms ook streng ver­teld wat wel en niet de bedoe­ling is. Maar ‘klaar’ is het niet. Bij de nieu­we eige­naar gaat het soci­a­li­sa­tie­pro­ces door. Hij leert om niet te schrik­ken van de bel, de tele­foon, de stof­zui­ger en de maan­de­lijk­se sire­ne. Hij gaat mee naar bui­ten, naar de markt, naar het school­plein, de tuin in, wan­de­len, snuf­fe­len, op visi­te. Auto’s, fiet­sen, brug­gen, sloot­jes en lam­me­tjes in de wei, hij zal het alle­maal heel gewoon gaan vin­den en hij zal alles en ieder­een vro­lijk en blij tege­moet treden.

Het is ook abso­luut aan te raden om met de hond van­af het begin naar een goe­de hon­den­school te gaan. Daar komt hij in aan­ra­king met aller­lei ande­re hon­den en hun eige­na­ren, met de trai­ners, met alle heer­lij­ke geur­tjes op het veld en de gezel­li­ge druk­te in de kan­ti­ne. Na de pup­py­cur­sus zal Smous­je heel blij zijn met een ver­volg. Een Smous heeft bewe­ging nodig en vindt bij­na alle acti­vi­tei­ten leuk. Hij geniet er voor­al van om samen met zijn baas­je van alles te onder­ne­men. Er zijn tal van leu­ke cur­sus­sen zoals bij­voor­beeld fly­ball, hon­den­fris­bee, dog­gy­dan­ce, hoop­ers, speu­ren, step­pen en sup­pen, om maar een aan­tal moge­lijk­he­den te noemen.

En echt waar: ‘een moeie hond is een goeie hond’, al moet je niet ver­ge­ten dat een hond, en zeker een pup, ook heel veel wil sla­pen op een dag om alle indruk­ken te ver­wer­ken en nieu­we krach­ten op te doen voor het vol­gen­de speel­rond­je. Joepie!!