Pup­py­’s

De fok­ke­rij van de Hol­land­se Smous­hond is onder­ge­bracht bij de Stich­ting Terug­fok­pro­gram­ma Hol­land­se Smous­hond. Stich­ting en ver­e­ni­ging heb­ben nau­we ban­den met elkaar. De Smous­hond is een ras in opbouw, waar­door we van toe­kom­sti­ge baas­jes vra­gen om met hun teef­je een nest­je te fok­ken. Betreft het een reu­tje, dan vra­gen we hem beschik­baar te hou­den voor een dek­king. Zowel reu als teef moe­ten natuur­lijk goed gezond zijn en een goed karak­ter heb­ben. Dat wordt beoor­deeld op een zoge­naam­de RITS­dag, als de hon­den onge­veer ander­half jaar oud zijn.

Alle pups wor­den gebo­ren in de hui­se­lij­ke kring. Alle fok­kers krij­gen bege­lei­ding van­uit de Stich­ting door het toe­wij­zen van een coach. Het nest wordt in de eer­ste en zeven­de week bezocht.

Om een Smous­je te krij­gen moet u zich eerst laten plaat­sen op de wacht­lijst. Na beta­ling van het inschrijf­geld belandt u onder­aan die lijst. De wacht­tijd voor een Smous­je is op dit moment onge­veer twee­ëneen­half jaar voor zowel een teef­je als een reutje.

U kunt zich op de wacht­lijst laten plaat­sen door u op te geven bij:
Fre­die v.d. Giessen
pup­be­mid­de­ling & fokkerij
Tel.: 070 3230215
@: f.vander.giessen@hetnet.nl

​Gelijk­tij­dig maakt u € 15,00 over op rekeningnummer
NL02 INGB 0004835725,
t.n.v. Stich­ting Terug­fok­pro­gram­ma Hol­land­se Smous­hond te Den Haag

 

De pup­prijs is € 500,00

Her­plaat­sers

Er bestaat ook een wacht­lijst voor te her­plaat­sen Smous­jes. Geluk­kig komt het niet vaak voor dat Smous­jes her­plaatst moe­ten wor­den. Om op deze wacht­lijst te komen kunt u ook con­tact opne­men met:

Fre­die v.d. Giessen

Tel.: 070 3230215
@: f.vander.giessen@hetnet.nl

De Wacht­lijst

​Het is las­tig te voor­spel­len wan­neer u aan de beurt bent:

  • Als de boven­ste van de wacht­lijst gebeld wordt dat er een pup voor ze is, komt een pup op dat moment niet altijd goed uit en schuift men door naar de zoge­naam­de lan­ge ter­mijn­lijst. Je bent dan niet zomaar je plek­je kwijt en je zoekt zelf con­tact als je wel aan een pup toe bent. Dat bete­kent dan tevens wat lan­ger wach­ten voor de gewo­ne wacht­lijs­ters. (Opge­merkt moet wor­den, dat deze lan­ge ter­mijn wacht­lijs­ters natuur­lijk ook al 2,5 jaar had­den gewacht voor ze gebeld wer­den dat er een pup voor ze was). Men­sen die twaalf jaar op de lan­ge ter­mijn­lijst staan en nog steeds geen con­tact heb­ben gezocht dat een Smous­je nu wel­kom is, wor­den na deze tijd afge­voerd van de lijst. Zijn er rede­nen om nog steeds geen Smous­je te heb­ben aan­ge­vraagd, dan kunt u natuur­lijk con­tact zoe­ken. (f.vander.giessen@hetnet.nl of tele­foon 070 3230215)
  • Men­sen heb­ben soms een heel spe­ci­fie­ke voor­keur voor een bepaald nest of juist het tegen­over­ge­stel­de. Som­mi­gen wil­len bij­voor­beeld geen pup van een look-ali­ke. Of juist wel. Of wil­len geen pup met lever­pig­ment. Of juist wel. Of… enfin vul zelf maar in. Dan komt het voor dat iemand die drie maan­den kor­ter op de lijst staat ineens opschuift.
  • Ook fok­kers heb­ben soms een bepaal­de voor­keur bij het plaat­sen van hun pups. Het moet klik­ken tus­sen fok­ker en toe­kom­stig baasje.