Stap­pen­plan voor een nestje

U vraagt bij het begin van de loops­heid van uw teef een dek­ad­vies aan bij f.vander.giessen@hetnet.nl of via tele­foon­num­mer 070–3230215. U ont­vangt dan een over­zicht van een aan­tal reu­en die voor uw teef als fok­part­ner in aan­mer­king komen.

U legt zelf het con­tact met de eige­naar van de reu van uw keu­ze en maakt een afspraak voor de datum dat uw teef ver­moe­de­lijk wil­lig zal zijn. Voor veel teven is dat tus­sen de 10e en de 12e dag van­af het begin van de loops­heid. Er zijn ech­ter vele uit­zon­de­rin­gen op deze regel.

Het dek­geld bedraagt € 100,00 te vol­doen direct na een geslaag­de dek­king en is niet afhan­ke­lijk van het feit of uw teef wel of niet drach­tig wordt.

Maak een account aan op de Raad van Beheer (web­si­te www.houdenvanhonden.nl). Ga hier­voor naar ‘mijn account’ op de web­si­te in de lin­ker kolom. Bin­nen drie weken na de dek­king doet u via uw account dek­aan­gif­te. Bij de dek­king moet u er dus voor zor­gen dat u alle gege­vens van de reu (zoals naam en num­mer) zeer nauw­keu­rig van de stam­bo­men en regi­stra­tie­be­wij­zen heeft over­ge­no­men. U heeft deze gege­vens nodig, als u dek­aan­gif­te doet.

U bericht het terug­fok­pro­gram­ma zodra de teef gedekt is.
Mocht u nog vra­gen heb­ben dan kunt u ook daar steeds terecht.

Direct na de geboorte van de pups brengt u het terug­fok­pro­gram­ma op de hoog­te. Zo moge­lijk zul­len mede­wer­kers van het TFP uw nest bezoe­ken, beschrij­ven en
fotograferen.

Als de dek­aan­gif­te door de Raad van Beheer is goed­ge­keurd, ziet u dat terug in uw account en heeft u de moge­lijk­heid om geboor­te­aan­gif­te te doen. Dit moet bin­nen tien dagen na de geboorte, waar­bij u het aan­tal leven­de pups, de geboor­te­da­tum, het geslacht van iede­re pup en de naam van iede­re pup invult. De namen kun­nen nog aan­ge­past wor­den tot aan het moment dat een mede­wer­ker van de Raad van Beheer de pups is komen chip­pen en DNA heeft afge­no­men. Dat gebeurt tus­sen de vijf en zeven weken. Op dat moment kop­pelt u ook een bepaal­de naam aan een bepaal­de pup.

U betaalt direct per iDe­al of cre­dit­card. De fac­tuur is terug te vin­den bin­nen uw account.

Tus­sen de vijf en zeven weken na de geboorte komt de chip­per de pups chip­pen, wang­slijm­vlies afne­men en de nest­ge­ge­vens con­tro­le­ren. De chip­per zal u vra­gen naar uw lid­maat­schaps­kaart, uit­ge­ge­ven door de HSC. Deze wordt per post opge­stuurd mits u de con­tri­bu­tie van dat jaar heeft betaald. De teef moet bij dit bezoek aan­we­zig zijn. In afwach­ting van de komst van de chip­per moe­ten alle pups aan­we­zig zijn.

Op de leef­tijd van onge­veer zeven weken zal het nest weer wor­den beschre­ven en gefo­to­gra­feerd door een mede­wer­ker van het terugfokprogramma.

Het is belang­rijk om de koper van een pup te ver­tel­len dat van iede­re pup ver­wacht wordt dat zij mee­doen met het terug­fok­pro­gram­ma, als de pup natuur­lijk gezond en goed van karak­ter is. Dit bete­kent dat de pup ten­min­ste een­maal beschik­baar moet zijn voor een dek­king, of, als het een teef betreft, dat er een­maal een nest­je gefokt wordt. Ook moet de koper een zoge­naam­de Rits­dag bezoe­ken, een dag waar­op jon­ge hon­den wor­den beke­ken en bespro­ken. Ook moet de koper altijd alle ziek­te, gebre­ken, onge­val­len en over­lij­den mel­den aan het terugfokprogramma.

Met alle nieu­we eige­na­ren moet u een koop­over­een­komst afslui­ten waar­in de afspra­ken genoemd bij punt 10 staan ver­meld. Hier­van krijgt u een voor­beeld toegestuurd.

De maxi­ma­le ver­koop­prijs van de pups is vast­ge­steld op € 500,00 inclu­sief vac­ci­na­ties, stam­bo­men, chip­pen, swab­ben (wang­slijm­vlies afne­men voor ouder­schaps­con­tro­le) en der­ge­lij­ke. In over­leg met uw die­ren­arts wor­den uw pups gevac­ci­neerd en ontwormd.

Op https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/it4dogs/ vindt u diver­se handleidingen, die u stap voor stap door het pro­ces leiden:

  • Een hand­lei­ding nieuw account aanmaken
  • Een hand­lei­ding account inloggen
  • Een hand­lei­ding ver­koop pup door de fokker

Mocht u toch lie­ver alle admi­ni­stra­tie per post afwik­ke­len dan vindt u for­mu­lie­ren voor de dek­aan­gif­te en geboor­te­aan­gif­te op de website:
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/
stambomen-aanvragen-voor-pups/

 Een gift aan het terug­fok­pro­gram­ma van €5,00 per pup wordt zeer gewaar­deerd en gebruikt voor onder­zoek naar onver­hoop­te erfe­lij­ke gebre­ken bin­nen het bestand.

Wij ver­zoe­ken u drin­gend om u te hou­den aan boven­staan­de richt­lij­nen. Wij zijn ervan over­tuigd dat dit de eni­ge manier is om brood­fok­kers niet geïn­te­res­seerd te krij­gen in ons ras.