Ver­zor­ging

Behal­ve goed voer, een zacht hon­den­bed, de jaar­lijk­se vac­ci­na­ties bij de die­ren­arts, rust op zijn tijd en heer­lij­ke wan­de­lin­gen, vraagt ook de vacht van de Smous uw aan­dacht. Als uw pup een ech­te Smou­zen­vacht ont­wik­kelt, zal het haar hard en recht zijn. Het zal twee­maal per jaar los gaan zit­ten en met de hand geplukt moe­ten wor­den, waar­na de hond een tijd­je in zijn ‘hemd’ van wol­lig onder­haar loopt, tot het boven­haar er weer door­heen is gegroeid. Na een maand of drie is dat meest­al weer op leng­te. Het nor­ma­le vacht­on­der­houd bestaat bij voor­keur uit … niets doen. Niet bor­ste­len en niet kammen.

Sleep de lijn naar links en rechts om het ver­schil voor en na de pluk­beurt te zien.

Hebt u een Smous met een doe­zi­ge vacht, dan ligt de zaak anders. Zulk haar is gewoon­lijk zacht en het klit in het onder­haar. Soms is de rug nog wel te pluk­ken (en dat moet dan ook gebeu­ren!), maar de rest niet. Zo’n vacht moet u wel dege­lijk gere­geld kam­men met een grof­tan­di­ge kam. Leer uw pup van begin af aan net­jes stil op tafel te blij­ven lig­gen of staan bij de vacht­ver­zor­ging, ook al is er de eer­ste maan­den nog geen klitje te zien.

Een was­beurt is voor een nor­ma­le hond niet nodig en het gebruik van sham­poo is zelfs scha­de­lijk, omdat u daar­mee de natuur­lij­ke vet­laag van de hon­den­huid ver­stoort. Is het toch nodig, bij­voor­beeld na een rol­par­tij door rot­te vis, gebruik dan een spe­ci­a­le hondenshampoo.

Het ‘pup­py­pluis’ is gewoon­lijk al met een maand of drie te ver­wij­de­ren; de eer­ste ech­te beurt volgt als de hond zes tot acht maan­den is, als het haar dan ten­min­ste rijp is. ‘Rijp’ wil zeg­gen dat de haren mak­ke­lijk loslaten.

Pluk­wij­zer bestellen

De Hol­land­se Smous­hon­den Club heeft een Pluk­wij­zer te koop, geschre­ven door vacht­des­kun­di­ge Miran­da de Rid­der. Het mooi uit­ge­voer­de boek­je met daar­in alles over de vacht­ver­zor­ging en het pluk­ken van de Smous kunt u voor € 2,00 kopen bij de info­s­tand van de HSC tij­dens club­ac­ti­vi­tei­ten zoals de RITS­da­gen, club­match en der­ge­lij­ke. U kunt het boek­je ook hier bestel­len. Pup­pen­ko­pers krij­gen de Pluk­wij­zer van de fokker.
Bestel hier uw plukwijzer

De mees­te Smou­zenei­ge­na­ren gaan voor de pluk­beurt naar een trim­sa­lon. Als u een goed adres gevon­den heeft, is het slim om nog vóór de eer­ste pluk­beurt, een afspraak te maken om ken­nis te maken natuur­lijk samen met de hond.

Het is een goed idee om de Pluk­wij­zer mee te nemen naar de trim­sa­lon; de trim­ster zal er blij mee zijn.

Als u er voor kiest om uw Smous zelf te gaan pluk­ken dan is de Pluk­wij­zer bij­na onmis­baar. U vindt daar­in uit­ge­brei­de infor­ma­tie over de vacht, het pluk­ken en de trim­be­no­dig­he­den. Alles wordt heel dui­de­lijk uit­ge­legd en de vele kleurenfoto’s hel­pen u goed op weg. De HSC orga­ni­seert om de twee jaar een Pluk­work­shop waar u de fij­ne kneep­jes van het vak kunt leren. In het club­blad leest u wan­neer er een work­shop is en hoe u zich kunt aanmelden.

Het pluk­ken is bij een goe­de vacht niet moei­lijk. Pluk de hond liefst niet in afde­lin­gen, al mag u er natuur­lijk best een paar dagen over doen, maar wacht tot de héle vacht rijp is. Dat kunt u gemak­ke­lijk nagaan: u pakt een klein pluk­je haar bij de pun­ten vast en geeft een ruk­je, ter­wijl u met uw ande­re hand de huid strak en tegen het lijf geklemd houdt. Trek nooit de huid mee omhoog, dit geeft scha­de aan het bind­weef­sel. Als het vlot los­laat, is het rijp. Het pluk­ge­baar zelf moet u even voor­ge­daan worden.

Extra ver­zor­ging

Nagels
Con­tro­leer de nagels van de hond gere­geld en knip er, als ze te lang zijn, met een goe­de nagel­tang een stuk­je af. Bij de don­ke­re Smou­zen­na­gel is het soms las­tig te zien waar het ‘leven’ begint. Als u lie­ver niet zelf knipt dan kunt u dit vaak tegen een klei­ne ver­goe­ding bij de die­ren­arts laten doen. Als u met de hond naar een trim­sa­lon gaat dan hoort de nagel­ver­zor­ging er stan­daard bij.

Tan­den
Kijk ook het gebit van uw hond gere­geld na, zeker in het begin van zijn leven­tje om te kij­ken of alle tan­den wel door­ko­men. Ook later ver­dient het gebit aan­dacht. Poet­sen is niet zo’n gek idee, het helpt echt om het gebit in een goe­de con­di­tie te hou­den. In een die­ren­win­kel kunt u spe­ci­a­le hon­den­tand­pas­ta en hon­den­tan­den­bor­stels kopen. Gebruik nooit men­sen­tand­pas­ta! Als er toch teveel tand­steen ont­staat dan kunt u een gebits­rei­ni­ging bij de die­ren­arts overwegen.

Anaal­klie­ren
Als laat­ste kun­nen de anaal­klie­ren van de hond gecon­tro­leerd wor­den. De anaal­klier­zak­jes horen gevuld te zijn zodat ze wat vocht af kun­nen geven bij het poe­pen. Als de anaal­klier­zak­jes té vol zijn dan zal de hond gaan ‘slee­tje­rij­den’ of bij­ten in de omge­ving van de anus. Dan is het raad­zaam om de die­ren­arts een kijk­je te laten nemen.

Penis
Mocht uw reu­tje veel haar op zijn penis heb­ben (een zoge­naam­de pluim) dan is het aan te raden die haar­tjes kort te knip­pen om te voor­ko­men dat dat aan­lei­ding gaat geven voor infecties.