Lid wor­den

Lid wor­den van onze gezel­li­ge ver­e­ni­ging? Meld u hier aan!

Als u lid wilt wor­den van de Hol­land­se Smous­hon­den Club dan kunt zich via onder­staand for­mu­lier aan­mel­den. Per e‑mail ont­vangt u daar­na van ons een beves­ti­ging van uw aan­mel­ding en uw lid­num­mer. Ook ont­vangt u een fac­tuur voor de beta­ling van het lid­maat­schap. Bij beta­ling graag altijd het fac­tuur­num­mer én uw lid­num­mer ver­mel­den. Bewaar daar­om uw lid­num­mer goed.

Ver­vol­gens wordt elk jaar per e‑mail een fac­tuur voor de con­tri­bu­tie­be­ta­ling ver­stuurd. De con­tri­bu­tie dient u vóór 31 janu­a­ri te voldoen.

Als lid ont­vangt u vier keer per jaar ons club­blad waar­in u alles leest over de Smous en over de acti­vi­tei­ten van de vereniging.

Wij ver­zoe­ken u om een wij­zi­ging van uw e‑mailadres altijd door te geven aan de leden­ad­mi­ni­stra­tie. Dat kan per mail via: ledenadministratie@smoushond.nl.

  • U kunt als u wilt ook een van uw gezins­le­den aan­mel­den als lid van de ver­e­ni­ging. Het gezins­lid moet 18 jaar of ouder zijn en op het­zelf­de adres inge­schre­ven zijn.
  • Op het for­mu­lier wordt gevraagd naar de naam van uw hond. Als u (nog) geen Smous heeft dan kunt u dat in het invul­vak bij naam hond of bij opmer­kin­gen vermelden.
  • Als u wel een Smous heeft dan wil­len we graag zijn roep­naam weten maar ook de offi­ci­ë­le naam zoals die op zijn stam­boom staat.
Aan­meld­for­mu­lier
Per mail krijgt u beves­ti­ging van uw aan­mel­ding en uw lid­num­mer dat u dient te ver­mel­den bij uw beta­ling. Ver­an­de­ring van email­adres gaar­ne mel­den via: ledenadministratie@smoushond.nl
Indien van toe­pas­sing. Een gezins­lid ouder dan 18 jaar en op het­zelf­de adres woon­ach­tig heeft stem­recht op de Alge­me­ne Ledenvergadering.
Indien van toepassing
Indien van toepassing
Kos­ten lidmaatschap
€ 25,-
per kalen­der­jaar
  • Het ver­e­ni­gings­jaar loopt van 1 janu­a­ri t/m 31 december.
  • Opzeg­gin­gen vóór 31 decem­ber van het lopen­de jaar, daar­na bent u de vol­le­di­ge con­tri­bu­tie verschuldigd.
  • Con­tri­bu­tie per jaar: € 25,00